מדיניות פרטיות - Catch

עודכן לאחרונה: אוגוסט 2023

 

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מ-תנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש, מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו במערכת ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף המידע.

1.              כללי

1.1.                  כחלק מהשימוש בשירותי היישום/אתר אינך נדרש להירשם או להזדהות או להעביר פרטים אישיים כלשהם למפעילה בשום שלב.
ניתן אך לא חובה להזין דרך המערכת פרטים כגון: כינוי, גיל, מין ותמונה (אשר יהיו חשופים לעיני כל המשתמשים במערכת ללא יוצא מן הכלל), בנוסף ניתן לשמור פרטים אלו באופן מקומי במכשיר הקצה אך שים לב שאין זה מבטיח "שריון" של פרטים אלו במערכת והמפעילה תהא רשאית לקבוע כי משתמשים אחרים "יתפסו" את הכינוי ששמרת או מספר משתמש/אורח שניתן לך.

1.2.                  המפעילה אינה שומרת את תוכן השיחות הפרטיות שייערכו בין המשתמשים במערכת למעט ב-"חדרי השיח" שם נשמרות באופן זמני מספר מוגבל של הודעות אחרונות.
ההודעות במערכת עשויות להימחק בכל רגע ואין ביכולתה של המפעילה לשחזר הודעות ופעילות מכל סוג במערכת, ולכן על המשתמש בלבד האחריות לגבות/לשמור את המידע.

1.3.                  בעת קיום שיחות חוזי או קול או שיתוף מסך שני מכשירי הקצה (של שני הלקוחות המשוחחים) מודעים לכתובות ה-IP אחד של השני, זאת מאחר והשיחות שואפות להתקיים בציר הישיר והקצר ביותר ל-2 המשתמשים המשוחחים.

1.4.                  תמונות המועלות למערכת ישמרו לזמן מוגבל בשרתי קאצ' וה-CDN (Cloudflare) ולכן אין להסתמך על שמירתן כאמצעי גיבוי כלשהו.
כמו כן שימוש בפעולת "מחיקת תמונה" או "מחיקה מתוזמנת" או "צפייה חד פעמית" לא מבטיחים את מחיקתה ממכשירי הקצה והשרת.
תמונות הפרופיל שיועלו יוצגו לכלל המשתמשים ללא יוצא דופן.
שים לב שהמפעילה רשאית לפי שיקול דעתה וללא התראה מראש לסרוק או לבדוק את התמונות המועלות בכל עת.

1.5.                  כמשתמש ניתנת לך האפשרות לפתוח חדר, החדר שתפתח הינו לזמן מוגבל בלבד, המפעילה תהיה רשאית למחוק את החדר בכל עת לפי שיקול דעתה וללא התראה מראש.
שמו של החדר אינו משוריין לך ולא ניתנת לך כל זכות או יכולת ניהול כלשהי בחדר שתפתח.
בחדר נעול חובתך לזכור ולשמור את הסיסמה, למפעילה קיימת גישה גם לחדרים נעולים.

1.6.                  בכל התחברות, עדכון פרטים ותקלה שתיווצר על ידך, אנו שומרים את כתובת ה-IP עימה התחברת, כינוי שהוקצה או שהוזן על ידך, תאריך ושעה.

2.              מאגר המידע והשימוש בו

2.1.                  הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של המפעילה. המפעילה עושה שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

·         לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;

·         לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במערכת;

·         לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

·         לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);

·         אכיפת תנאי השימוש של המפעילה;

·         ניטור תקלות ודרישות רשויות החוק והאכיפה;

·         לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

3.              שימוש במידע

3.1.                  פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעילה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של המפעילה לצרכים הבאים:

·         שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך;

·         עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר;

·         צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

·         דרישות גורמי אכיפה;

·         צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע;

·         מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

3.2.                  ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן המפעילה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת המערכת, לגופים השותפים לפעילות המפעילה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של המפעילה.

 

4.              מסירת מידע לצד שלישי

להלן מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

·         כאשר המשתמש אישר למפעילה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים (בשונה מפרטים שאינם מזהים שאותם המשתמש מאשר להעביר במסגרת ובכפוף למדיניות פרטיות זו);

·         במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש במערכת או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין ולתנאים אלו;

·         על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;

·         בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;

·         על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה;

·         על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;

·         כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;

·         על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשיה או אחרים;

·         לבקשת צד שלישי או משתמש אחר במקרה של מחלוקת או כל בעיה אחרת שאירעה עם מי ממשתמשי המערכת ו/או מי מהצדדים השלישיים אשר פרטיהם מופיעים במערכת.

 

5.              מידע מצטבר ובלתי אישי

המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח לצדדים שלישיים אודות מספר המשתמשים במערכת. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 

6.              שירותים של צדדים שלישיים

המפעילה עשויה להרשות לצדדים שלישיים להציג פרסומות במערכת. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון Cookies, על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב"Cookies" וכל פעילות ומידע שיוזן ו/או ייאסף לגביך בשירותים אלו כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה.

 

7.              שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע

7.1.                  המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש במערכת.

7.2.                  המפעילה עשויה לאסוף מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר במערכת שעשוי לזהות את הדפדפן של המשתמש באופן ייחודי. מידע כאמור כולל בקשת האינטרנט, כתובת IP, מערכת ההפעלה וגרסתה, סוג הדפדפן וגרסתו, שפת הדפדפן, מידע על צג המכשיר - רזולוציה וכד', זמני גישה, התוכן של "עוגיות" (Cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהמפעילה בעבר וכתובת האתר המפנה.

7.3.                  המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אחסון דפדפן מכל סוג (Browser Storage), אלומות אינטרנט (Web Beacons) וכד'.

7.4.                  בעת השימוש במערכת מתועד מידע סטטיסטי אודות היקף השימוש במערכת, תדירות השימוש בה, מקורות הגישה, גורם מפנה וכד', לצורך איסוף המידע נעשה שימוש ב- Google Analytics וטכנולוגיות דומות, המסייעות לנתח את דפוסי הפעילות במערכת, לבחון את מידת הפופולריות של השירותים והתכנים כך שיאפשר למפעילה להפעיל בקרה, להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, קוד או כל פעילות אחרת שלה.
למידע אודות מדיניות הפרטיות של
Google Analytics  לחץ כאן.