תנאי שימוש – Catch

עודכן לאחרונה: מאי 2024
 1. מבוא
  1. השימוש במערכת קאצ' / Catch (להלן: "המערכת" או "השירות") המהווה מסדת שיחוח (פלטפורמת צ'ט) מקוונת מונגשת וזריזה להתקשרויות אנונימיות ללא חובת הרשמה או התקנה. המערכת כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור ב-מדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש במערכת מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.
  2. השימוש בשירות הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק:
   • למשתמשים בגירים בני 18 ומעלה אשר כשירים משפטית;
   • לשימוש פרטי בלבד ולא שימוש מסחרי ו/או פרסומי;
   • לשימוש חוקי שאינו כולל, בין השאר, כריית מידע או כל פעולה לא חוקית אחרת העשויה לפגוע בכל דרך במערכת, ובמפעילה וכיוצא באלו.
  3. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת המערכת והשירות קאצ' / "Catch", (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים למערכת ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש במערכת מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש במערכת. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
  4. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך למערכת ויחולו על כל שימוש שתעשה בהם לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
  5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך במערכת אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן ו/או מכל סיבה אחרת לשיקול דעת המפעילה (בכפוף להוראות הדין), ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם במערכת במועד שימושך במערכת. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי במערכת, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, נא הימנע מכל שימוש במערכת.
  6. בתנאי השימוש ובכל התמלילים והכפתורים המופיעים במערכת לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
  7. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן המערכת לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
  8. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות המערכת במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
  9. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות התקשרויות עם משתמשים אחרים בכל עת. עם זאת ייתכן והמערכת תהיינה מושבתת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
  10. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעת לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בימים א' עד ה' בין השעות 16:00 ל-21:00, בדוא"ל שכתובתו היא [email protected], ומענה יינתן רק בשעות ובימים שלעיל. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל.
  11. השימוש בשירות אינו כרוך בתשלום, עם זאת המפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי השימוש בשירות או חלק ממנו כרוכים בתשלום מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
  12. השימוש במערכת מחייב העלאה והורדת נתונים מרשת האינטרנט ועשוי להיות כרוך בחיוב בהתאם להסכם שלך מול ספק האינטרנט ו/או הרט"ן הרלוונטי. בדיקת עלות השימוש ברשת האינטרנט ותשלום לספק/ים הרלוונטי הינם באחריותך הבלעדית.
  13. יודגש כבר עתה כי כל משתמש בשירות מצהיר ומודע לכך כי כל שימוש בשירות והסתמכות על כל תוכן המופיע בשירות וכל שיח ו/או התקשרות עם צדדים שלישיים המשתמשים בשירות היא באחריותו הבלעדית, ולא יהיו למשתמש טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה משימוש בשירות ו/או ממידע או תוכן כלשהו אשר אליהם נחשף המשתמש כחלק מהשימוש בשירות. יודגש כבר עתה כי אין למפעילה שליטה על מהלך ההתקשרות בין המשתמשים במערכת ואין למפעילה שליטה על כל תוכן שמועלה על ידי מי ממשתמשי המערכת.
  14. ידוע לך שחלק מהתכנים המפורסמים במערכת עלולים לכלול שפה בוטה, תוכן ותמונות בעלות אופי מיני. הנך מצהיר ומסכים בזאת כי תוכן מסוג זה אינו פוגע בו בשום דרך, צורה ואופן, והאחריות לצפייה ושימוש בחומרים במערכת חלים עליך בלבד.
 2. הגדרות
 3. שימוש בטוח, אחריות ואי נטילת אחריות
  1. על המשתמש האחריות לוודא שהוא משתמש בדפדפן מאובטח, מעודכן, תקין, מוכר ולגיטימי.
   • מומלץ להשתמש בדפדפן Google Chrome בגרסתו האחרונה.
   • בעלי מכשיר Android נדרשים לגרסה 5 לפחות עם דפדפן Google Chrome מעודכן.
   • בעלי מכשיר IOS נדרשים לגרסה 14 לפחות בשימוש בדפדפן Safari.
  2. יודגש כבר עתה כי אין למפעילה שליטה על מהלך ההתקשרות בין המשתמשים במערכת ואין למפעילה שליטה על כל תוכן שמועלה על ידי מי ממשתמשיה.
  3. המפעילה מאפשרת למשתמשים להעלות ולשלוח תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, תמונות וטקסטים וכן קיום שיחות חוזי ו/או קוליות וכן שיתוף מסך (להלן: "תוכן משתמש"). ההוראות שלהלן יחולו על תוכן משתמש בנוסף ליתר תנאי שימוש אלה.
  4. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יפרסם במערכת ולא ישלח ו/או יעביר בשיחות עם כל צד שלישי תוכן משתמש הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו לרבות מספרי טלפון; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, נוזקות, וירוסים, תוכנות עוינות, תוכנות כופר, סוס טרויאני, רוגלות, תוכנות פרסום, יישומים מזיקים וכדומה; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי המערכת בפרט.
  5. חל איסור לשתף פרטים ומידע אודותיך ואודות אחרים לרבות, אך לא רק, מיקומים, מידע פיננסי, מידע רפואי, פרטי כרטיס אשראי, מספר טלפון, ת"ז, דרכון, חשבון בנק או כל מידע מזהה אחר, בשיחות ברשת ובשיחות עם גורמים שזהותם אינה ידועה לך.
  6. חל איסור על המשתמש להתחזות לכל אדם ולהטעות את המפעילה ו/או את המשתמשים בשירות בכל דרך אחרת.
  7. כל הסתמכות על ייעוץ ו/או מידע שמתקבל מכל צד שלישי המשתמש בשירות היא באחריותו הבלעדית של המשתמש ואינה באחריות המפעילה בשום דרך.
  8. המפעילה רשאית לפעול כנגד משתמש המפר אילו מההתחייבויות שלעיל לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש במערכת או הגבלתו בשימוש בחלק מתכונות המערכת ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
  9. המפעילה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לתוכן המפורסם ע"י משתמשים (הנחשבים לצד ג') ונעדרת כל יכולת לבחון את כל התוכן המועלה ומתפרסם במערכת על ידי המשתמש, ולפיכך אין ביכולתה לבצע סינון של תכנים ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.
  10. המפעילה אינה שולטת בתוכן המשתמש המועלה ו/או המפורסם במערכת, ועל כן אינה ערבה לדיוק, לשלמות, לתקינות ו/או לאיכות של תוכן המשתמש. המשתמש מבין בזאת שבאמצעות שימושו במערכת, יתכן וייחשף לתוכן משתמש שהוא פוגעני, מגונה, מטעה או מעורר התנגדות מבחינתו. המפעילה לא תהא אחראית בשום מקרה לכל תוכן משתמש, לרבות לכל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, או לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא הנגרם על ידי המשתמש או שנגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש המשודר, מועלה, מפורסם, נשלח באמצעות דוא"ל או ההופך לזמין באמצעות המערכת בדרך כזו או אחרת. ידוע למשתמש שהמפעילה אינה יכולה לשאת באחריות לשיחות שיתנהלו על גבי המערכת, והמפעילה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשים אשר מועלים למערכת והיא איננה אחראית לפרסום המידע שמועלה על ידי המשתמשים במערכת.
  11. המשתמש מאשר כי יש בידי המפעילה את הזכות (אך לא החובה) לסרב לפרסם או להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעילה שומרת על זכותה לשנות או למחוק כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת מבין תנאים וסעיפים אלה, נתונה למפעילה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המעורר התנגדות בדרך אחרת והמפעילה שומרת את זכותה לסרב לתת שירות ללא מתן הודעה מראש לכל משתמש המפר תנאים וסעיפים אלה או המפר את זכויותיהם של אחרים.
  12. על המשתמש להיות זהיר ומודע לסיכונים הכרוכים בהתקשרויות עם צדדים שלישיים אשר לעתים לא חושפים את זהותם ו/או עשויים להשתמש בזהויות ובפרטים מזויפים, ובכל מקרה מצהיר כי כל שימוש בעצה ו/או המלצה של צדדים שלישיים היא על אחריותו בלבד ולא יהיו לו טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בנוגע לכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה משימוש בעצה ו/או המלצה של צדדים שלישיים בעקבות ייעוץ ו/או מידע שהועבר כאמור.
  13. המפעילה ומי מטעמה אינה נושאת באחריות כלל אם הפעילה ו יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודע לה האפשרות לנזק כלשהו שעלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו. גם אם תנסה/ניסתה המפעילה לפנים משורת הדין ומרצונה הטוב, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפניה כלשהי, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמחייב עבור כל פניה/בקשה דומה או אחרת כמטיל אחריות כלשהי על המפעילה או מי מטעמה.
  14. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על השירות במערכת לרבות כל תוכן משתמש ושיחות עם צדדים שלישיים. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על מידע, התייעצות ו/או תכנים שקיבל ממשתמשים אחרים במערכת. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם במערכת, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם במערכת ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך המערכת.
  15. ייתכן כי השירותים במערכת יופרעו ו/או יעוכבו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יתמכו במכשיר הקצה ו/או לא יינתנו כסדרם לרבות עקב הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהמערכת תהיינה חסינה מפני גישה לא חוקית למכשירי הקצה של המשתמשים, למחשבי ושרתי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה, ספק התקשורת, מרשתת, חברות הסלולר או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
  16. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן במערכת עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מנוזקות ווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
  17. המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
  18. אין המפעילה אחראית על תוכן משתמש אשר במערכת ו/או על כל התקשרות בין משתמשים במערכת. על כן כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין כל התקשרות שלו עם מי ממשתמשי המערכת ו/או צדדים שלישיים יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי ו/או המשתמש כאמור, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
  19. במידה והמשתמש חש נפגע על ידי מי מהמשתמשים באופן שיש בו הפרה של החוק, על המשתמש בלבד חלה החובה לפנות לגורמי אכיפת החוק.
  20. המשתמש מתבקש לכבד את הכללים וידון אך ורק בנושאים הקשורים לאותו חדר שיח, עם זאת המפעילה אינה יכולה להתחייב כי ידונו בחדרי השיח הללו בנושאים מסוימים ו/או בנושאים שנטען שבהם דנים באותו חדר שיח.
  21. ההודעות הפרטיות עשויות להימחק בכל רגע נתון! למשל בהתנתקות, בהפעלה מחדש של היישום/האתר, ברענון, חסימה, התעלמות, מחיקה, ניקוי, מחיקה מתוזמנת ועוד, בנוסף יוצגו מספר מוגבל של הודעות כך שההודעות/שיחות הישנות עשויות להימחק. על המשתמש האחריות הבלעדית לגבות/לשמור את ההודעות על מנת שיהיו נגישות לו. ביכולתו של המשתמש למחוק תמונות/הודעות שנשלחו למשתמש הנוסף איתו שוחח, ידנית או כצפייה חד פעמית או מחיקה מתוזמנת לפי שניות, אך אין להסתמך על מחיקות אלו כמהימנות ומובטחות וכל שכן על דיוק בזמני המחיקה. לא ניתן למחוק ולשלוט בתכנים שנשמרו בנפרד מהשירות על ידי המשתמש השני (כגון: צילומי מסך, העתקת תכתובות, הורדת תמונות ועוד), ולכן מומלץ שלא לשלוח תמונות רגישות או לחשוף מידע רגיש ופרטי עם משתמשים במערכת ובפרט כאלו שזהותם אינה ידועה לך.
  22. ניתן להתנות צפייה בתמונה בקבלת תמונה תחת שימוש בפעולת ״תמונה הדדית״, אך אין להסתמך על מהימנות פעולה זו והיא אינה מבטיחה שהצד השני לא יוכל לצפות בתמונה בהיעדר הדדיות.
  23. על מנת לקיים שיחות חוזי ו/או קול ו/או שיתוף מסך יש צורך במתן הרשאות למצלמה/מיקרופון/שיתוף מסך. המפעילה לא מתחייבת לאפשר שיחות אלו בכל זמן נתון. כמו כן המפעילה לא מתחייבת לאפשר לכל שני משתמשים לתקשר בניהם. ניתן לקיים שיחות אלו רק בין 2 משתמשים, על מקבל ההזמנה לאשר את הבקשה לשיחה כאמור. בעת מענה לשיחה, יתכן והמשתמש יפעיל/יכבה מצלמה או שיתוף מסך.
  24. ביכולתו של כל משתמש במערכת לחסום משתמשים ובכך להסיר את ההודעות הפרטיות מ-2 הצדדים (החוסם והנחסם) ולהעלים כל פעילות כולל בחדרי שיח ורשימת המשתמשים עבור שני הצדדים. לא תמיד ניתן לבטל חסימה וכל שכן את הפעילות וההודעות לא ניתן לשחזר גם בעת ביטול החסימה, יודגש כי אין להסתמך על פעולת "חסימה" כפעולה מהימנה שכן היא לא מבטיחה דבר, אין להסתמך על הסתרה/העלמה מוחלטת בפני המשתמשים החסומים, ובוודאי שאין היא מונעת באופן מוחלט התקשרות/פעילות מאותם המשתמשים, ואין המפעילה אחראית במקרים כאמור.
  25. במידה ומשתמש מעוניין לחסום משתמש חד צדדי, כלומר מבלי שהצד השני ידע שהוא נחסם, ניתן להשתמש בפעולת ה-"התעלמות", שזהה לחלוטין לפעולת ה-"חסימה" רק שאינה דו צדדית. יודגש כי אין להסתמך על פעולת "התעלמות" כפעולה מהימנה ומונעת התקשרות מאותו משתמש, ואין המפעילה אחראית במקרים כאמור.
  26. ניתן לנקות או למחוק שיחה שלמה, פעולות אלו הן דו צדדיות אך אין להסתמך עליהן כמהימנות ואין המפעילה אחראית למקרים כאמור.
  27. ניתן להסתיר באופן כוללני תמונות פרופיל של כלל המשתמשים במערכת, פעולה זו הינה מקומית וניתנת לביטול בכל שלב.
  28. ניתן לקבל התראות על הודעות משתמשים, הן על ידי והן על ידי התראה, לשם כך יש לתת הרשאה. ניתן להפעיל או לכבות צליל או התראה בכל שלב. התראות או צלילים לא יינתנו ללא חיבור פעיל למערכת, אין להסתמך עליהם ואינם נתמכים בכל מכשיר או דפדפן.
 4. התחייבויות המשתמש
  1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך המערכת לכל צד ג' כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי המערכת בפרט; לא ישתף פרטים ומידע אודותיו ואודות אחרים לרבות, אך לא רק, מיקומים, מידע פיננסי, מידע רפואי, פרטי כרטיס אשראי, מספר טלפון, ת"ז, דרכון, חשבון בנק או כל מידע מזהה אחר.
  2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן במערכת ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית אך לא מחויבת לפעול נגד המשתמש לרבות, אך לא רק, באמצעות השעייתו או השתקתו או חסימתו משימוש בשירות או הגבלתו בשימוש בחלק מהשירותים הניתנים ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. כן מסכים המשתמש לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה הנובעת או קשורה לכל טענה הנוגעת לתוכן משתמש או לכל נזק הנובע מכל עניין אחר שהמשתמש העלה ו/או פרסם במערכת.
 5. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס למערכת לרבות, אך לא רק, הקוד, האלגוריתמים, התוכן, העיצוב, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע במערכת, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המערכת, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בה, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים במערכת ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.
  3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן המערכת במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור ברור ולא משתמע בכתב ומראש מהמפעילה.
  4. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.
  5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים במערכת. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או באמצעות תמונה, שיתוף מסך, שיחה קולית או חוזי וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן המערכת במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
  6. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות במערכת, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג במערכת. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים. בפרט המפעילה משתמשת ברישיונות הבאים עבור התכנים הבאים:
   • גופן סמל קאצ': Righteous;
   • גופן שאר המלל בדף: Varela Round;
   • גופן/סמלי הכפתורים במערכת: fontawesome;
  7. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל שכתובתו היא: [email protected].
 6. שימוש במידע פרטי
 7. אבטחה
  1. המערכת ושרתיה של המפעילה מאובטחים באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח במערכת וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. אולם תעבורת הנתונים אינה חסינה בפני ציטוט מכל סוג שהוא, ולפיכך לא תעמוד למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי המפעילה, ככל שמידע שנמסר הגיע לצד שלישי כלשהו. כל משתמש במערכת מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות המערכת לרבות, אך לא רק, בחינות רגישות של המערכת מכל סוג, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של המערכת. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות כולו או לחלק ממנו ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור וכל זאת על פי שיקול דעת המפעילה.
  2. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו במערכת, המפעילה רשאית על פי שיקול דעתה לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות או להגבילו בשימוש בחלק מתכונות המערכת, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 8. תקופה וסיום
  1. הסכם זה ייכנס לתוקף עם התחברות המשתמש למערכת או בכל שימוש כלשהו במערכת, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.
  2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים את השימוש של המשתמש במערכת במקרים הבאים:
   • המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם);
   • המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי);
   • מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית.
  3. המפעילה תוכל לשנות ולעדכן תנאי שימוש ומדיניות פרטיות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות קריאת תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
  4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו במערכת, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק או אובדן.
  5. עיכוב או הימנעות מצידה של המפעילה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על פי תנאי השימוש, לא יראו אותם כוויתור או כמניעה מצידה מלהשתמש בזכויותיה בעתיד, והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון.
  6. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום השימוש במערכת.
 9. כללי, סמכות שיפוט והודעות
  1. תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
  2. המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג במערכת.
  3. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש במערכת הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.
  4. אין להניח כי הודעת דוא"ל כלשהי התקבלה אצל המפעילה בהיעדר אישור מסירה מפורש וכתוב מטעם המפעילה.